Obchodní podmínky

Objednání vstupenek, účastnických materiálů, přihlášení na semináře

V rámci našich stránek můžete zakoupit

-        Předprodejní vstupenka na RepliCon

-        Účast/rezervaci místa na seminářích pořádaných v rámci veletrhu (včetně možnosti zakoupení předprodejní vstupenky v rámci balíčků nebo samostatně ve stejném formuláři)

-        Nákup účastnických materiálů

Vše je možné zakoupit i na místě, účast na seminářích je ale limitována počtem volných míst.

Seminářů se smí účastnit osoby starší 18 let, mladší pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Účastníci musí být starší 15 let.

Objednávka je ze strany účastníka závazná a platná po zaplacení.

Objednávka je ze strany pořadatele závazná a platná potvrzením přijetí platby.

Objednávky je nutné uhradit do 14 dnů od data objednání, nejpozději však do 31.10.

 

Platba

Uzávěrka objednávek a plateb je 31.10. Po tomto datu lze zakoupit vše až na místě.

Platba v Kč:

               Č. účtu: 2001209366/2010

               Fio banka

               Variabilní symbol: vám přijde na mail

Platba V EUR:

               Č. účtu: 2501209389/2010

               Fio banka

               Variabilní symbol: vám přijde na mail

 

-        Po přijetí platby Vám zašleme předprodejní vstupenku, tu si prosím, vezměte sebou k pokladně.

-        Pokud požadujete fakturu, napište tento požadavek do poznámky včetně fakturačních údajů.

-        Potvrzení o zaplacení vystavíme na požádání na pokladně

 

Změna objednávky

Vstupenku a účast na seminářích lze předat jiné osobě, je ovšem o této změně potřeba informovat prostřednictvím emailu seminare@replicon.cz – v mailu uveďte vaše jméno a jméno na koho vstupenku převádíte.

Změnu objednávky lze učinit zasláním e-mailu na seminare@replicon.cz.

Změnu či storno lze učinit pouze z emailu, který je uveden na přihlášce.

Změna či zrušení je platné až po potvrzení organizací.

 

Odstoupení od smlouvy

Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy a účastníka vyloučit z akce, pokud účastník poruší pravidla veletrhu nebo způsobuje jiné problémy.

Při zrušení účasti do 20.10. je zrušení bez storno poplatků, zrušení účasti po tomto datu je zpoplatněno storno poplatkem 50% z celkové sumy.

Změnu či storno lze učinit pouze z emailu, který je uveden na přihlášce.

Změna či zrušení je platné až po potvrzení organizací.

 

 

Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Organizátor Hana Smolová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje a dodání zboží a služeb.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je Hana Smolová se sídlem Raisova 253, 252 29 Dobřichovice, IČ: 88527379 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je adresa sídla, elektronická pošta: info@replicon.cz mobilní telefon: +420724929239
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  2. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a realizace služeb a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Petr Mašek (programátor našeho internetového řešení), Jiří Smola (spoluorganizátor veletrhu) a Vojtěch Vrobel (spoluorganizátor, který zajišťuje chod seminářů), Lýdie Krňávková (spoluorganizátor, který zajišťuje chod burzovní částo) a Berenika Opletalová (spoluorganizátor, který zajišťuje chod přednášek)
  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.